תקנון ותנאי השימוש באתר ההדרכה של תנועת "הנוער העובד והלומד"

גולש יקר, אנו מודים לך שבחרת להיכנס לאתר אתר ההדרכה של תנועת הנוער העובד והלומד המרכז בתוכו תכני הדרכה רחבים למתודות הדרכה רבות או לשירותים המוצעים בו, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן – "האתר") (ולהלן גם –"השירותים" או "השרותים באתר").

כללי 

התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות. אך האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. 

הכותרות בסעיפים שבתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

במסגרת תקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:

"גולש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

"הנוער העובד והלומד או הנוע"ל" – עמותת "הסתדרות הנוער העובד והלומדליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה" (ע"ר 580297075), בעלת האתר, ו/או כל גורם הקשור אליה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמם.

יצירת קשר עם מערכת האתר 

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר ו/או לתקנון תנאי השימוש בו, ניתן לפנות למערכת האתר במסגרת "יצירת קשר" באתר עצמו. 

תוקף התקנון

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, שיהווה כהסכם בכתב בין "הנוער העובד והלומד" ו/או האתר לבין משתמשיו, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר בעת השימוש בו ובשרותיו השונים. 

"הנוע"ל" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או למחוק את הוראות תקנון ותנאי השימוש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש, ותנאים חדשים אלו יחשבו מחייבים מרגע פרסומם באתר.

במקרה של סתירה בין תקנון תנאי השימוש באתר, כפי שיהיה בכל עת רלוונטית, לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה.

כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה. יחד עם זאת, "הנוע"ל" רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. 

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים ואולם השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור האפוטרופוס החוקי שלהם, ובכל מקרה, האחריות לשימוש או לצפייה בתכנים או בשרותים אלה הינה של המשתמש בלבד.

גולש ששימושו באתר נמנעה כאמור לעיל, לא יהיה רשאי לשוב ולעשות שימוש באתר ו/או בשרותים במהלך תקופת המניעה. 

היעדר שימוש מסחרי באתר

השרותים המוצעים באתר ניתנים בחינם ואינם כרוכים בתשלום כלשהו. כל גולש רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות החוק והדין, כל עוד השימוש שנעשה על-ידו הוא אישי ופרטי או במסגרת פעילות תנועתית ארגונית ומוסדרת של הנוער העובד והלומד בלבד. 

האתר לא נועד לשימוש מסחרי. 

ההרשמה לאתר – שם משתמש וסיסמה

ייתכן שעם הרשמה לאתר ו/או לחלק מהשירותים באתר, תתבקש לבחור שם משתמש אשר ישרת אותך בפעולה כלשהי שתרצה לבצע באתר, וכן סיסמה מתאימה.

דע כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר ו/או לשרות ספציפי, מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. 

השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו ל"נוע"ל".
אם האתר יספק שרותים כלשהם בתשלום, למשל אפליקציות מסוימות,
השירות יינתן רק בעת בקשה מפורשת לקבלתו ולאחר פירוט תנאי התשלום הרלוונטיים וקבלת אישור מתאים. 

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. אינך מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה. שים לב כי לא תוכל להירשם לשירות אם לא תמסור פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של "הנוע"ל".

חשיבות נכונות הפרטים – לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות משתמש מגישה לאתר או לאסור עליו את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר מטעים או שקריים.
כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תזין את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכן את מערכת האתר בכל שינוי בהם. 

פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר, במידת הצורך, בין היתר לצורך עדכונים על חידושים ו/או שינויים באתר.

זכויות קניין וקניין רוחני

כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים ו/או כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכנים ובשירותים הינם של "הנוער העובד והלומד", או של צדדים שלישיים, לרבות כאלה שהעניקו ל"נוע"ל" הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור, "הנוע"ל" היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, ככל שישנם ו/או שיהיו, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצובו הגרפי של האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן בהמשך תקנון זה (להלן בפסקה זו – "המידע"). 

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע שימוש מסחרי כלשהו, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. 

ל"נוער העובד והלומד" לא תהייה כל אחריות כלפי משתמשי האתר, בשום מקרה בו תועלה טענה לפגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני בקשר עם רשות השימוש באתר.

תכני גולשים

תכנים כלשהם אותם העלה גולש לאתר, למתחם "המחברת האישית" בלבד, לרבות אך לא רק, מילים (כולל תגובות), פעולות כתובות, הצעות לפעולות, תכני שמע (קול), תוכנה, תכני וידאו, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, ציור, סקיצות, תמונות, או כל חומר אחר שניתן יהיה להעלות לאתר בכל זמן מהזמנים (להלן: "תכני גולש"  או  "תוכן שגולש מעלה לאתר" או "תוכן אישי"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו.

כל תוכן אישי אותו מעלה גולש ל"מחברת האישית" שלו יישמר בתוך המחברת האישית בלבד אלא אם הביע הגולש הסכמה מפורשת להפוך תוכן ספציפי, כולו או חלקו, לתוכן פומבי, באמצעות סימונו של התוכן, כפי שמופיע באתר.  יחד עם זאת, לנוע"ל תהייה גישה לתוכן האישי המופיע במחברת האישית והיא תהא רשאית לעיין בו, ללמוד אותו וכיו"ב שימושים פנימיים.

מעת קבלת הסכמתו של הגולש להפיכת התוכן האישי לתוכן ציבורי, , מהווה הסכמה של הגולש לכך, כי  יהיה האתר רשאי לעשות יעשה בו שימושים שונים, באופנים שונים, לרבות עריכתו ושינויו של התוכן שגולש מעלה לאתר, וללא כל תשלום שהוא לגולש, ללא הגבלת זמן וכל עוד האתר פעיל ולא יראו בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

הנוע"ל תהא רשאית לפרסם במתחם הציבורי באתר, תוכן שגולש מעלה לאתר ואושר על-ידו מראש כתוכן ציבורי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולאחר שערכה אותו ו/או קיצרה אותו ו/או שינתה אותו ו/או בדקה אותו וכיו"ב (להלן: "תוכן פומבי"). 

מרגע הפיכת תוכן שגולש העלה לתוכן פומבי, מועברות כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בתוכן הפומבי לבעלות הנוע"ל באופן בלעדי, והגולש מוותר בזאת וויתור מלא ובלתי מוגבל על זכויותיו בתוכן שהעלה.  

חסרה התייחסות לכך שאנו נוקטים צעדים לשמירת המידע שמועלה על ידי המשתמשים אך לא יכולים להבטיח ב100% שלא תהיה חדירה בלתי מורשית וכד'…- 

האחריות לתכני גולשים

גולש רשאי להעלות לאתר כל תוכן אישי, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהוראות החוק והדין. בהמשך תקנון זה נפרט רשימה של תכנים והתבטאויות שאין לפרסם באתר. 

אחריותו של הגולש על התכנים שהוא מעלה תחול בין אם "הנוע"ל" ניצלה את זכותה להורדת תכנים מתוך האתר לרבות מתוך המחברת האישית או לחסימת גולש, ובין אם לא.

בעת העלאת תוכן לאתר מצהיר הגולש כי הינו הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בו לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינו מפר כל דין או פוגע בצד שלישי כלשהו.

חרף האמור לעיל, מעת הפיכת תוכן אישי לתוכן פומבי והעברת הזכויות בו לבעלות הנוע"ל, תהא הנוע"ל בלבד רשאית לעשות בו כל שימוש שהוא ותהא אחראית בכל הקשור לפרסומו.


הצהרות והתחייבויות הגולשים

כאמור לעיל, כל שימוש באתר צריך להיעשות בהתאם להוראות התקנון והדין. 

יש להימנע מפגיעה בגולשים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה ו/או מהוראות כל דין, המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי "הנוע"ל", כדלקמן:

 • לא לפרסם להעלות כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • לא להעלות תוכן שיש בו משום מסירת מידע מכל סוג שהוא על קטין, ללא קבלת הסכמת האפורטופוסים החוקיים שלו, מראש ובכתב; 
 • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לפגוע באופן כלשהו ו/או לגרום נזק כלשהו לצד שלישי, למשתמש כלשהו, או ל"נוע"ל";
 • לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
 • לא לפרסם כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד או מסית לאלימות, מילולית או פיזית, גזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, גיל, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, מעמד חברתי-כלכלי, או על כל בסיס אחר.
 • לא לפרסם כל תוכן העלול להטעות צרכן או שהוא בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
 • לא להעלות תכנים פורנוגרפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
 • לא לפרסם כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • לא להתחזות לאדם אחר, לגולש אחר או כמי שמייצג גוף כלשהו שלא הסמיך אותך לייצגו;
 • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;.
 • לא לנסות לפגוע במערכות האתר, או באפשרויות שימוש של אחרים; 
 • לא השתמש באתר לביצוע "דיוג" נתונים; 
 • לא להיכנס לאתר באמצעות כל שימוש באלגוריתם, רובוט, שיטה אוטומטית אחרת או כל כניסה שלא באמצעות הדפדפנים המקובלים; 
 • לא להעתיק את הקוד של האתר ו/או לעשות בו שימוש כלשהו. 

חסר התייחסות לאיסורים נוספים שיש על המשתמשים שקשורים באופן השימוש באתר:

לא לנסות לפגוע במערכות האתר, לא לפגוע בשימוש של אחרים, לא השתמש באתר לביצוע "דיוג" נתונים, לא להיכנס לאתר באמצעות כל שימוש באלגוריתם, רובוט, שיטה אוטומטית אחרת או כל כניסה שלא באמצעות הדפדפנים המקובלים, לא להעתיק את הקוד של האתר וכד'….

הגבלת אחריות "הנוער העובד והלומד" ו/או מי מטעמה

השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום והם ניתנים כשירות מטעם הנוע"ל לציבור המדריכים והחניכים של התנועה, ובכלל. 

יחד עם זאת זכור שהשימוש שאתה עושה בתוכן הפומבי המצוי באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא וכל שימוש אישי שאינו במסגרת פעילות תנועתית וארגונית של הנוער העובד והלומד, הינו באחריות המשתמש בלבד.
כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, יישום הפעולות ו/או המתודות ו/או המערכים,) שלא במסגרת פעילות תנועתית וארגונית של הנוער העובד והלומד, אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד "הנוע"ל" או מי מטעמה ביחס לשימוש זה.

כל שימוש שנעשה בתוכן הפומבי המצוי באתר, במסגרת פעילות תנועתית וארגונית של הנוער העובד והלומד, יהיה כפוף לקבלת אישור ו/או הנחיות ו/או הדרכה מעשית של הרכז האחראי אותה עת בשטח או בסניף או בכל מקום אחר בו תתקיים הפעילות.

במסגרת השימוש בתוכן הפומבי המפורסם באתר והמוצע לשימוש באתר, ממליצה הנוע"ל לנהוג בהתאם לחוקי מדינת ישראל, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך וכל הנחיה רלוונטית של  הרשויות המוסמכות, כפי שתהייה מעת לעת והכל, תוך הקדשת מאמץ לשמירה על חיי החניכים וכל מי שלוקח חלק בפעילות.

בפרט, אתה פוטר ומשחרר את "הנוע"ל" ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין. כמו כן אתה פוטר את "הנוע"ל" ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. 

היעדר אחריות "הנוער העובד והלומד"  על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אינטרנט אחר כלשהו, אינה מעידה או מהווה אישור לכך, כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ו"הנוע"ל" לא תישא בכל אחריות בקשר אליו.

כמו כן, "הנוע"ל" איננה שולטת או מפקחת באופן כלשהו על מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג’, לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם המקושרים באתר. 

"הנוע"ל" אינה אחראית לתכנים אליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של "הנוע"ל" לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.

כל שימוש באתרי צד שלישי, שייעשה באמצעות הקישור, נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את האתר והנך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף, "הנוע"ל" אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

היעדר אחריות "הנוע"ל" ו/או מי מטעמה על מידע

ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחום כלשהו או ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים, מידע זה אינו מטעמה של הנוע"ל ו/או מי מטעמה, אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת.

"הנוע"ל" ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע. 

מדיניות הגנת הפרטיות

הנוער העובד והלומד תהייה רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש בשירותים שבאתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES במקרים הבאים:

 • לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהאתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי האתר.
 • על מנת ליידע את המשתמש בדבר שירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש. במקרה זה הנוע"ל תהייה רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:
 • כתובת מגורים או כתובת אחרת;
 • כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;
 • לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;
 • לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר.
 • ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי האתר. 
 • לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מהאתר בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר בעמוד "יצירת קשר".

הנוע"ל תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמשי האתר, בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בעת ההצטרפות לאתר. הנוע"ל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

ניתוק, הפסקה ושינויים

הנוע"ל רשאית להסיר תכנים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולש מסוים או לכלל הגולשים, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. 

בנוסף, הנוע"ל תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמשי האתר. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את המשתמשים ולהתייעץ עמם בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנוע"ל בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ותוך כדי ביצועם.

גיבוי התכנים

הנוע"ל נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שמועלים ו/או מאוחסנים באתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם.
יחד עם זאת, במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכני משתמש לא תהא לנוע"ל כל אחריות בגין כל נזק שנגרם עקב פגיעה בתכנים כאמור.

המחאת זכויות

הנוע"ל רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רשיונות או רשיונות משנה, לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.